PRIVACYVERKLARING

BIGsmilegroep BV (hierna "E-ditional") is de verantwoordelijke voor de persoonsgegevensverwerking, zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Postadres: Postbus 190, 7740 AD Coevorden  
Bezoekadres (zaakadres): Modem 4, 7741 MJ Coevorden           
E-mailadres: info@bigsmilegroep.nl        
Telefoonnummer: 0524 514245    
KvK-nummer: 04056776    
Btw-nummer: NL807251227B01

Functionaris Gegevensbescherming/Data Protection Officer: Jenny Düsman.

E-ditional stelt deze privacyverklaring op om inzicht te geven over het gebruik van persoonsgegevens op www.e-ditional.nl (hierna "de website"), en alle aan de website gerelateerde domeinen.

Onder persoonsgegevens worden alle gegevens verstaan waarmee een individu geïdentificeerd kan worden, zoals de naam, het klantnummer en de persoonlijke contactgegevens. Gegevens die niet persoonlijk zijn, maar in combinatie met persoonlijke gegevens tot identificatie van de gebruiker leiden, hebben tevens te gelden als persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op iedereen die de website bezoekt, of op enig andere wijze met de website communiceert (hierna "de gebruiker").

E-ditional verbindt zich ertoe de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming in acht te nemen.

E-ditional draagt zorg voor passende maatregelen ter bescherming van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens.

In het geval van vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring, of andere aan privacybescherming gerelateerde vragen, kan contact opgenomen worden via:

- Mail: info@bigsmilegroep.nl
- Tel:  0524 514245.

Tevens kan er rechtstreeks contact opgenomen worden met de Functionaris voor de Gegevensbescherming via 0524 514245, Jenny Düsman

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 27 september 2023.

1. WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT
Bij het gebruik van de website of diensten van E-ditional kunnen de volgende persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt:

- Contactpersoon
- Bedrijfsnaam (optioneel)
- Aflever- en factuuradres
- Tefoonnummer
- E-mailadres.

2. DOEL VAN DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS
Met inachtneming van de privacywetgeving, worden de persoonsgegevens van de gebruikers uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

Voor de aflevering van door u bestelde pakketten en/of artikelen.

In navolging van artikel 6 Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de verwerking van persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden de volgende grondslag:

  • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker.(lid 1 sub b)

3. ONTVANGERS VAN DE PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens kunnen door E-ditional worden verstrekt aan derden, indien dit verenigbaar is met het in deze privacyverklaring genoemde doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. De gegevens kunnen in opdracht van E-ditional worden doorgegeven aan de volgende ontvangers:

- Post NL
- Transportbedrijven

Persoonsgegevens worden enkel verstrekt voor de periode en omvang die noodzakelijk is voor de uitvoering van de door E-ditional gegeven opdracht aan de ontvangers. In alle gevallen van verstrekking van persoonsgegevens aan derden, draagt E-ditional er zorg voor dat de gegevens enkel voor de beoogde doeleinden worden gebruikt en overeenkomstig het wettelijk verzekerde beschermingsniveau worden bewaard. E-ditional verkoopt de gegevens van de gebruiker nooit voor commerciële doeleinden.

4. BEWAARTERMIJN VAN DE GEGEVENS
De persoonsgegevens worden door E-ditional niet langer gebruikt of opgeslagen dan noodzakelijk is voor het bereiken van de doelstellingen waarvoor de gegevens worden verzameld overeenkomstig deze overeenkomst. De bewaartermijn is in ieder geval niet langer dan: 24 maanden.

5. RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS
De gebruiker van de website kan op ieder moment zijn rechten uitoefenen ten aanzien van E-ditional. De gebruiker kan zijn verzoek tot de uitoefening van één of meer van zijn rechten kenbaar maken aan E-ditional middels één van de in deze privacyverklaring genoemde contactgegevens van E-ditional of van de Functionaris Gegevensbescherming. E-ditional geeft gehoor aan het verzoek van de gebruiker, tenzij het verzoek ongegrond of buitensporig is. E-ditional geeft uiterlijk binnen een maand na het verzoek reactie op het verzoek van de gebruiker, ook wanneer geen gehoor wordt gegeven aan het verzoek. De reactie op het verzoek dient duidelijk te zijn voor de gebruiker, en dient schriftelijk of via andere (elektronische) middelen te worden verstrekt aan de gebruiker.

a. Recht op informatie over de verwerkingen
De gebruiker van de website heeft het recht op een duidelijke en transparante uitleg over de gegevensverwerking. Middels deze privacyverklaring verstrekt E-ditional informatie over de bron van de gegevens, de gegevensontvanger(s), de doelstellingen, noodzakelijkheid en grondslag van de gegevensverwerking, de waarborgen voor gegevensbescherming, de bewaartermijn, de contactgegevens voor klachten, de rechten van de gebruiker.

b. Recht van inzage
De gebruiker van de website heeft het recht om, met redelijke tussenpozen, zijn persoonsgegevens die zijn verzameld in te zien. E-ditional verstrekt de gebruiker, indien hierom is verzocht, inzage in een overzicht met in ieder geval de volgende gegevens met betrekking tot de gebruiker:

  • de doelstellingen voor de gegevensverwerking;
  • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
  • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens worden doorgegeven;
  • de bewaartermijn van de persoonsgegevens;
  • het recht op wijziging, verwijdering, beperking, of bezwaar;
  • het recht om een klacht in te dienen.

Wanneer de gebruiker verzoekt tot inzage in zijn verzamelde persoonsgegevens, wordt voordat inzage wordt gegeven, de identiteit van de gebruiker vastgesteld door E-ditional. Indien een kopie van de gegevens wordt verstrekt aan de gebruiker, worden voor de verstrekking van de kopie geen kosten in rekening gebracht, tenzij de gebruiker meerdere kopieën wil ontvangen en hier op basis van administratieve kosten een redelijke vergoeding voor gevraagd kan worden. De kopie wordt schriftelijk aangeboden, waaronder begrepen in elektronische vorm. Indien de gebruiker het verzoek tot inzage elektronisch indient, wordt de kopie van de gegevens eveneens middels elektronische vorm verstrekt, tenzij de gebruiker anders verzoekt. Een kopie van de persoonsgegevens wordt binnen een maand na het verzoek aan de gebruiker verstrekt.

c. Recht op rectificatie
De gebruiker van de website heeft het recht om zijn persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen indien deze niet accuraat zijn. Indien de gebruiker niet de mogelijkheid heeft om zijn persoonsgegevens zelf te corrigeren of aan te vullen, kan de gebruiker E-ditional opdragen zijn persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen. E-ditional brengt alle ontvangers van de persoonsgegevens op de hoogte van de gewijzigde gegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning vergt in verhouding tot de belangen van de gebruiker. E-ditional verstrekt de gebruiker informatie over deze ontvangers indien de gebruiker hierom verzoekt.

d. Recht op gegevenswissing
De gebruiker van de website heeft het recht om zijn verzamelde persoonsgegevens door E-ditional te laten wissen, indien sprake is van één van de in artikel 17, lid 1 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde situaties. Tevens heeft de gebruiker het recht om 'vergeten te worden' indien E-ditional persoonsgegevens van de gebruiker openbaar heeft gemaakt en de gebruiker verzoekt om uitwissing van zijn gegevens. E-ditional dient in dit geval de nodige maatregelen te nemen om andere verwerkingsverantwoordelijken op de hoogte te brengen dat de gebruiker zijn persoonsgegevens of enig kopie hiervan wil uitwissen. Er hoeft geen gehoor te worden gegeven aan een verzoek tot uitwissing van persoonsgegevens indien de verwerking van de gegevens nodig is voor één van de in artikel 17, lid 3 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde redenen.

e. Recht op beperking van de verwerking
De gebruiker van de website heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken indien sprake is van één van de in artikel 18, lid 1 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde situaties. In het geval van de uitoefening van de beperking van de persoonsgegevensverwerking mogen de gegevens enkel worden verwerkt:

  • met de toestemming van de gebruiker;
  • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  • ter bescherming van de rechten van derden of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of een lidstaat.

E-ditional brengt alle ontvangers van de persoonsgegevens op de hoogte van de beperking van de gegevensverwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning vergt in verhouding tot de belangen van de gebruiker. E-ditional verstrekt de gebruiker informatie over deze ontvangers indien de gebruiker hierom verzoekt.

f. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
De gebruiker van de website heeft het recht om zijn persoonsgegevens te verkrijgen van E-ditional in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zonder dat E-ditional hem hierbij hindert, indien sprake is van één van de in artikel 20, lid 1 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde situaties. Indien de gebruiker zijn recht op overdraagbaarheid van gegevens uitoefent, heeft de gebruiker tevens het recht dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgestuurd, tenzij dit technisch niet mogelijk is. De uitoefening van het recht op overdraagbaarheid laat het recht tot gegevenswissing onverlet. Dat recht geldt niet voor de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan E-ditional opgedragen is. De uitoefening van het recht op overdraagbaarheid doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van derden.

g. Recht van bezwaar
De gebruiker van de website heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken, vanwege zijn specifieke situatie, tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens door E-ditional. In bovenstaand geval zal E-ditional staken met de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker, tenzij E-ditional dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de gebruiker, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Bij verwerking van de persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, heeft de gebruiker te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Indien de gebruiker bezwaar maakt tegen gegevensverwerking ten behoeve van direct marketing, worden de gegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

h. Klachtrecht
De gebruiker van de website heeft het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door E-ditional bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zowel klachten met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker, als klachten met betrekking tot onjuiste naleving van de toepasselijke wetgeving kunnen worden ingediend. De Autoriteit Persoonsgegevens is in Nederland aangesteld voor het houden van toezicht op persoonsgegevensverwerking. Informatie met betrekking tot de Autoriteit Persoonsgegevens kan gevonden worden ophttps://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

6. HET GEBRUIK VAN COOKIES
E-ditional maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine hoeveelheden data die op de browser van de gebruiker worden geplaatst op het moment dat de gebruiker de website bezoekt, en bij een volgend bezoek van de gebruiker naar de server van de website teruggestuurd worden.

Door het plaatsen van cookies kunnen gebruikers van elkaar worden onderscheiden en bij een nieuw bezoek aan de website kunnen de gebruikers worden herkend. Hierdoor kan het gebruik van de gebruiker van de website bijgehouden worden.Het plaatsen van cookies dient ter verbetering van de prestaties en het functioneren van de website.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies, kan geraadpleegd worden:
https://www.bigsmilegroep.nl/cookies.html

7. WIJZIGING VAN DE PRIVACYVERKLARING
Deze privacyverklaring kan in verband met nieuwe ontwikkelingen van de website of een aanpassing van de wettelijke verplichtingen gewijzigd worden. De meest recente versie van de privacyverklaring kan geraadpleegd worden in deze verklaring. Hierbij staat de laatste wijzigingsdatum vermeld.

© 2024 E-ditional